โครงการส่งเสริมอาชีพและสงเคราะห์ให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อและครอบครัว ตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565
หลักสูตรการทำกระถางต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.