ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนการทำงานนโยบายที่สำคัญ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของจังหวัดลำปาง รวมจำนวน 240 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
               โดยมีการประชุมชี้แจงข้อราชการและงานนโยบายที่สำคัญ รวมทั้งประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดลำปาง, มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรคฝีดาษลิง และโรคไข้เลือดออกที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุข, การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่น, การรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง การจัดการขยะเปียก และการจัดทำบ่อดักไขมันครัวเรือน, โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, การเตรียมพร้อมแก้ปัญหาผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด เป็นต้น

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.