วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน พร้อมนางสาวอัมพวรรณ กันทานันท์ ประธานสภาและประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน โดยมีคณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อรับฟังคำแนะนำและเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กนักเรียนก่อนเริ่มการศึกษา

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.