วันที่ 29 เมษายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(บัณฑิตน้อย) ประจำปี 2564 โดยนางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนเป็นประธานพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมสติและปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองดีในภายภาคหน้า และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นสูงขึ้นต่อไป

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.