วันที่ 27 เม.ย 2565 เวลา 09.30 น.
นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีนายสิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้พัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.