Category: รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Downloads: 2
pdf0การประเมินประสิทธิภาพขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓
(0 votes)
Information
Created 2021-02-11
Changed
Version
Size 1.62 MB
System
Downloads 24
pdf1การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.บ้านอ้อน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
(0 votes)
Information
Created 2021-01-28
Changed
Version
Size 7.98 MB
System
Downloads 53

Copyright © 2021. All Rights Reserved.