นางอำพร คิดตาโย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนนายเสน่ห์ เสนางคนิกร
รองประธานสภาฯ นายประสงค์ สันติวัชรากร
เลขานุการสภาฯนายนคร ยะอ้อน

ส.อบต. หมู่ 1นางบุญณิศา กาวิล

ส.อบต. หมู่ 2นายไสว ปัญญาวงค์

ส.อบต. หมู่ 3นายประพัฒน์ วิสิยา

ส.อบต. หมู่ 4นางวรารัตน์ งามชัยพาณิชย์

ส.อบต. หมู่ 4ว่าง

ส.อบต. หมู่ 5นายยอน ไชยดายันต์

ส.อบต. หมู่ 6นายมงคล จิตมานนท์

ส.อบต. หมู่ 7นายวุฒิชัย จิตมานนท์

ส.อบต. หมู่ 7นายอั๊ด คงธนประณต

ส.อบต. หมู่ 8นายบุญ ประดับดาว

ส.อบต. หมู่ 8

Copyright © 2021. All Rights Reserved.