องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ได้ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2565 โดยได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดที่เป็นพาหนะนำโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลบ้านอ้อน จึงขอให้ท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ตำบลบ้านอ้อน ได้ทำการแจ้งการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว ของท่านต่อสมาชิกสภา อบต.บ้านอ้อน ในพื้นที่ของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตั้งแต่ 17 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2565 และหากท่านถูกสุนัข และแมว กัดหรือข่วน ให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ หลายๆ ครั้ง แล้วรีบเดินทางไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันที โดยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน งานสาธารณสุข

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.