Category: คู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Downloads: 1
pdf0มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการตรวจสอบบุคลากร ถึงความเกี่ยวซ้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.82 MB
System
Downloads 27

Copyright © 2021. All Rights Reserved.