Category: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
Downloads: Page 1 of 2
StartPrev12NextEnd
Downloads: 91
pdf0ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแชมทางข้ามลำเหมืองทุ่งแหล๋วและห้วยสร้อย หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวักจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง NEW
(0 votes)
Information
Created 2021-06-23
Changed
Version
Size 395.32 KB
System
Downloads 0
pdf1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมทางข้ามลำเหมืองทุ่งอ้อน หมู่ที่ ๖ บ้านอ้อนหัวทุ่ง โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง NEW
(0 votes)
Information
Created 2021-06-14
Changed 2021-06-23
Version
Size 602.67 KB
System
Downloads 0
pdf2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแชมทางข้ามลำเหมืองทุ่งใต้ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวัก โดย วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง NEW
(0 votes)
Information
Created 2021-06-14
Changed
Version
Size 542.64 KB
System
Downloads 0
pdf3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. (บริเวณหัวสะพานแม่อ้อน) หมู่ที่ ๔ บ้านปงมะโอ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๒๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านอ้อน กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง NEW
(0 votes)
Information
Created 2021-06-10
Changed
Version
Size 538.36 KB
System
Downloads 1
pdf4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำลำน้ำร่องหนอง หลังบ้านนายพงษ์เดช หมู่ที่ ๔ บ้านปงมะโอ ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านอ้อน กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง NEW
(0 votes)
Information
Created 2021-06-10
Changed
Version
Size 515.42 KB
System
Downloads 1
pdf5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมทงข้ามลำเหมืองทุ่งเหล่า หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวัก โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-06-02
Changed
Version
Size 455.49 KB
System
Downloads 1
pdf6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมทางข้ามลำเหมืองทุ่งปง โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวัก จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน จุดที่ ๓ วางท่อระบาย
(0 votes)
Information
Created 2021-06-02
Changed
Version
Size 511.24 KB
System
Downloads 2
pdf7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-05-18
Changed
Version
Size 366.84 KB
System
Downloads 2
pdf8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-05-18
Changed
Version
Size 366.03 KB
System
Downloads 2
pdf9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-05-18
Changed
Version
Size 364.32 KB
System
Downloads 3
pdf10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-05-05
Changed
Version
Size 354.1 KB
System
Downloads 4
pdf11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เหมืองทุ่งเหล่าบ้านปั่น) หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวัก ขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแแปลนที่ อบต.บ้านอ้อนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-04-28
Changed
Version
Size 525.61 KB
System
Downloads 3
pdf12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เหมืองทุ่งเหล่า) หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวัก ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้าน อ้อนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-04-28
Changed
Version
Size 525.46 KB
System
Downloads 3
pdf13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำโดยเรียงกล่องเกเบี้ยน (ท่าข้าม) หมู่ที่ ๒ บ้านอ้อนใต้ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านอ้อนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-04-28
Changed
Version
Size 492.7 KB
System
Downloads 3
pdf14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าตำบลบ้านอ้อน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
(0 votes)
Information
Created 2021-04-23
Changed
Version
Size 595.63 KB
System
Downloads 4
pdf15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือเหตุผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-04-19
Changed
Version
Size 387.1 KB
System
Downloads 4
pdf16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทาง หมู่ ๑ ห้วยสร้อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖,๐๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-04-09
Changed
Version
Size 428.73 KB
System
Downloads 4
pdf17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-04-02
Changed
Version
Size 452.11 KB
System
Downloads 4
pdf18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-04-02
Changed
Version
Size 551.44 KB
System
Downloads 3
pdf19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม ๒ ระบบ จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-03-29
Changed
Version
Size 439.01 KB
System
Downloads 5
pdf20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-03-29
Changed
Version
Size 372.51 KB
System
Downloads 8
pdf21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ ๔ บ้านปงมะโอ จำนวน ๑ จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-03-19
Changed
Version
Size 414.95 KB
System
Downloads 7
pdf22ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเทดาดลำเหมืองสายทุ่งน้อย หมู่ ๓ บ้านอ้อนเหนือ ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-03-03
Changed
Version
Size 425.2 KB
System
Downloads 10
pdf23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแชมถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร (สายทุ่งโค้ง) สายหมู่ ๗ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๓๗๕ ตารางเมตร โดย ปริมาณดินลูกรังเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ลบ.ม ตามรายละเอียดที่ อบต
(0 votes)
Information
Created 2021-02-17
Changed 2021-02-24
Version
Size 501.36 KB
System
Downloads 21
pdf24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครการซ่อมแชมถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร (สายทุ่งโค้ง หมู่ ๑) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร และจุดที่ เป็นหลุมเป็นบ่อโดยปริมาณดินลูกรังเกลี่ยเรียบ ไม่น้อยกว่า ๒๐๙.๐๐ ลบ.
(0 votes)
Information
Created 2021-02-17
Changed 2021-02-17
Version
Size 464.92 KB
System
Downloads 22
pdf25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแชมถนนลูกรังสายทาง หมู่ ๕ บ้านหัวยหก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๒,๑๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๔๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-02-10
Changed
Version
Size 468.98 KB
System
Downloads 13
pdf26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 396.52 KB
System
Downloads 17
pdf27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.83 MB
System
Downloads 10
pdf28ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ด๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 416.08 KB
System
Downloads 12
pdf29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแชมถนนลูกรังสายทาง หมู่ที่ ๘ บ้านขุนอ้อนพัฒนา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๒,๒๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๔๘,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 63.68 KB
System
Downloads 15
pdf30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 70.62 KB
System
Downloads 18
pdf31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทราย ขนาด ๑๘ x ๓๐ นิ้ว ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 63.81 KB
System
Downloads 13
pdf32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๘ จุด ตามแบบที่มีวิศวกรรับรอง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 148.09 KB
System
Downloads 18
pdf33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการตำบลบ้านอ้อน (กิจกรรมปรับปรุงหลังคทางลาดอาคารผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน) ตามแบบ อบต.บ้านอ้อนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 146.46 KB
System
Downloads 10
pdf34ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแชมระบบท่อ ระบบกรองน้ำของระบบประปา บ้านแม่กวัก หมู่ ๑ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 156.53 KB
System
Downloads 24
pdf35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวัก (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.73 MB
System
Downloads 18
pdf36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทาสี ตีเส้นจราจรและติดตั้งสัญญาณไฟจราจรถนนหน้าโรงเรียน บ้านอ้อน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านอ้อนกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 2.4 MB
System
Downloads 10
pdf37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงซ่อมแซมสะพานลำเหมืองพุ่งผึ้ง หมู่ที่ บ้านแม่กวัก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ตามแบบที่มีวิศวกรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.76 MB
System
Downloads 9
pdf38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.7 MB
System
Downloads 9
pdf39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.66 MB
System
Downloads 26
pdf40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 157.83 KB
System
Downloads 7
pdf41ประกาศผู้ชนะการเสนอราด ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 177.88 KB
System
Downloads 14
pdf42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน -น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 177.97 KB
System
Downloads 20
pdf43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 146.53 KB
System
Downloads 7
pdf44ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 159.06 KB
System
Downloads 12
pdf45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำในหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ ๖ บ้านอ้อนหัวทุ่ง ขนาดกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ตามแบบที่มีวิศวกรรับรอง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 71.49 KB
System
Downloads 8
pdf46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณฌาปนสถาน หมู่ ๕ บ้านห้วยหก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๑.๑๕ เมตร พื้นที่ ๔๑๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 72.66 KB
System
Downloads 9
pdf47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม ๒ ระบบ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 2.15 MB
System
Downloads 7
pdf48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ไร้สาย (ตู้ลำโพง) จำนวน ๑ ตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.59 MB
System
Downloads 16
pdf49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างล้างภาชนะ สแตนเลส ๓ หลุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.99 MB
System
Downloads 17

Copyright © 2021. All Rights Reserved.