ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Category: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
Downloads: Page 1 of 2
StartPrev12NextEnd
Downloads: 75
pdf0ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทาง หมู่ ๑ ห้วยสร้อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖,๐๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง NEW
(0 votes)
Information
Created 2021-04-09
Changed
Version
Size 428.73 KB
System
Downloads 0
pdf1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง NEW
(0 votes)
Information
Created 2021-04-02
Changed
Version
Size 452.11 KB
System
Downloads 0
pdf2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง NEW
(0 votes)
Information
Created 2021-04-02
Changed
Version
Size 551.44 KB
System
Downloads 1
pdf3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม ๒ ระบบ จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง NEW
(0 votes)
Information
Created 2021-03-29
Changed
Version
Size 439.01 KB
System
Downloads 2
pdf4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง NEW
(0 votes)
Information
Created 2021-03-29
Changed
Version
Size 372.51 KB
System
Downloads 3
pdf5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ ๔ บ้านปงมะโอ จำนวน ๑ จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-03-19
Changed
Version
Size 414.95 KB
System
Downloads 2
pdf6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเทดาดลำเหมืองสายทุ่งน้อย หมู่ ๓ บ้านอ้อนเหนือ ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-03-03
Changed
Version
Size 425.2 KB
System
Downloads 4
pdf7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแชมถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร (สายทุ่งโค้ง) สายหมู่ ๗ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๓๗๕ ตารางเมตร โดย ปริมาณดินลูกรังเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ลบ.ม ตามรายละเอียดที่ อบต
(0 votes)
Information
Created 2021-02-17
Changed 2021-02-24
Version
Size 501.36 KB
System
Downloads 11
pdf8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครการซ่อมแชมถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร (สายทุ่งโค้ง หมู่ ๑) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร และจุดที่ เป็นหลุมเป็นบ่อโดยปริมาณดินลูกรังเกลี่ยเรียบ ไม่น้อยกว่า ๒๐๙.๐๐ ลบ.
(0 votes)
Information
Created 2021-02-17
Changed 2021-02-17
Version
Size 464.92 KB
System
Downloads 7
pdf9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแชมถนนลูกรังสายทาง หมู่ ๕ บ้านหัวยหก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๒,๑๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๔๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-02-10
Changed
Version
Size 468.98 KB
System
Downloads 8
pdf10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 396.52 KB
System
Downloads 8
pdf11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.83 MB
System
Downloads 6
pdf12ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ด๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 416.08 KB
System
Downloads 5
pdf13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแชมถนนลูกรังสายทาง หมู่ที่ ๘ บ้านขุนอ้อนพัฒนา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๒,๒๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๔๘,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 63.68 KB
System
Downloads 6
pdf14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 70.62 KB
System
Downloads 11
pdf15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทราย ขนาด ๑๘ x ๓๐ นิ้ว ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 63.81 KB
System
Downloads 8
pdf16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๘ จุด ตามแบบที่มีวิศวกรรับรอง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 148.09 KB
System
Downloads 8
pdf17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการตำบลบ้านอ้อน (กิจกรรมปรับปรุงหลังคทางลาดอาคารผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน) ตามแบบ อบต.บ้านอ้อนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 146.46 KB
System
Downloads 5
pdf18ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแชมระบบท่อ ระบบกรองน้ำของระบบประปา บ้านแม่กวัก หมู่ ๑ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 156.53 KB
System
Downloads 9
pdf19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวัก (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.73 MB
System
Downloads 7
pdf20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทาสี ตีเส้นจราจรและติดตั้งสัญญาณไฟจราจรถนนหน้าโรงเรียน บ้านอ้อน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านอ้อนกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 2.4 MB
System
Downloads 6
pdf21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงซ่อมแซมสะพานลำเหมืองพุ่งผึ้ง หมู่ที่ บ้านแม่กวัก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ตามแบบที่มีวิศวกรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.76 MB
System
Downloads 5
pdf22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.7 MB
System
Downloads 4
pdf23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.66 MB
System
Downloads 8
pdf24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 157.83 KB
System
Downloads 3
pdf25ประกาศผู้ชนะการเสนอราด ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 177.88 KB
System
Downloads 9
pdf26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน -น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 177.97 KB
System
Downloads 8
pdf27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 146.53 KB
System
Downloads 4
pdf28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 159.06 KB
System
Downloads 9
pdf29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำในหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ ๖ บ้านอ้อนหัวทุ่ง ขนาดกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ตามแบบที่มีวิศวกรรับรอง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 71.49 KB
System
Downloads 5
pdf30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณฌาปนสถาน หมู่ ๕ บ้านห้วยหก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๑.๑๕ เมตร พื้นที่ ๔๑๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 72.66 KB
System
Downloads 6
pdf31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม ๒ ระบบ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 2.15 MB
System
Downloads 4
pdf32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ไร้สาย (ตู้ลำโพง) จำนวน ๑ ตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.59 MB
System
Downloads 8
pdf33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างล้างภาชนะ สแตนเลส ๓ หลุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.99 MB
System
Downloads 5
pdf34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.85 MB
System
Downloads 6
pdf35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.85 MB
System
Downloads 9
pdf36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแชมถนนดินลูกรังในพื้นที่ตำบลบ้านอ้อน โดยถมหินคลุกเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ หมู่บ้าน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.94 MB
System
Downloads 6
pdf37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 143.36 KB
System
Downloads 5
pdf38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปงมะโอ (บริเวณโรงเรียน บ้านปงมะโอ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. ตามแบบที่วิศวกรรับรอง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.95 MB
System
Downloads 7
pdf39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทราย ขนาด ด๘ x ๓๐ นิ้ว ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.8 MB
System
Downloads 8
unknown40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างล้างภาชนะ สแตนเลส ๓ หลุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 158.6 KB
System
Downloads 8
pdf41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 158.59 KB
System
Downloads 5
pdf42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 158.56 KB
System
Downloads 9
pdf43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 159.27 KB
System
Downloads 8
pdf44ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ไร้สาย (ตู้ลำโพง) จำนวน ๑ ตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 159.53 KB
System
Downloads 8
pdf45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 159.77 KB
System
Downloads 9
pdf46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแชมอาคารผู้สูงอายุ อบต.บ้านอ้อน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.99 MB
System
Downloads 5
pdf47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งใต้ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านแม่กวักดอนแก้ว ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 2.05 MB
System
Downloads 6
pdf48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 157.4 KB
System
Downloads 5
pdf49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 146.32 KB
System
Downloads 6

ผู้บริหาร

นายประสงค์ สันติวัชรากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

โทรศัพท์ 0-5420-9552, 0-6379-2446

e-mail : abtbanoon@hotmail.com

Social Media ของสำนักงาน

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0.png0.png0.png0.png1.png3.png8.png3.png7.png
วันนี้62
เมื่อวาน212
สัปดาห์นี้274
เดือนนี้2086
ทั้งหมด13837

ข้อมูลเครื่องของคุณ
  • IP: 3.227.235.183
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

มีคนเข้าชมตอนนี้
1
Online

Tuesday, 13 April 2021

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
โทร 0 5420 9552 โทรสาร 0 5420 9562 E-Mail : banon.ngao@gmail.com
(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)